Regulamin Wypożyczalni

Regulamin Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Prawo korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu (dalej jako Biblioteka) nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej obowiązującej w całej sieci bibliotecznej. Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest zapisanie się do Biblioteki.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
a) okazać aktualny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem, adresem i numerem ewidencyjnym (np. PESEL), jak np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, Karta Pobytu lub Karta Stałego Pobytu. W przypadku okazania elektronicznego dokumentu tożsamości (np. dokumentu mObywatel) bibliotekarz dokonuje weryfikacji dokumentu mobilnego, w celu potwierdzenia jego autentyczności i ważności, 

b) na deklaracji czytelnika własnoręcznym czytelnym podpisem potwierdzić poprawność wprowadzonych danych oraz zobowiązać się do przestrzegania regulaminów obowiązujących w Bibliotece,

c) w przypadku braku adnotacji dotyczącej adresu w okazanym dokumencie uprawniającym do zapisu, czytelnik jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o adresie zamieszkania i adresie do korespondencji,

d) za osoby niewidzące lub niedowidzące deklarację czytelnika podpisuje osoba przez nią upoważniona i w jej obecności, która winna okazać aktualny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Upoważniona osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo bądź dokument urzędowy upoważniający do składania oświadczeń woli może dokonać samodzielnie zapisu do Biblioteki osoby niewidzącej lub niedowidzącej.

4. Za czytelnika w wieku do lat 16 odpowiada i podpisuje deklarację czytelnika rodzic lub inny opiekun prawny lub wskazany przez niego pełnomocnik zgodnie z art. 15, art. 20 Kodeksu cywilnego. Druk pełnomocnictwa jest dostępny na stronie: druk pełnomocnictwa opiekuna
a) dłużnik Biblioteki nie może być osobą, o której mowa w ust. 4 powyżej,

b) nieuregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki za czytelnika do lat 16 uniemożliwia zapisanie i korzystanie ze zbiorów Biblioteki przez rodzica lub opiekuna prawnego tego czytelnika.

5. Osoby, które nie są zapisane do Biblioteki, mogą dokonać samodzielnej elektronicznej (zdalnej) rejestracji przez Internet. W tym celu należy uzupełnić formularz dostępny w katalogu online. Zdalny zapis uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień, jednak wypożyczenie zbiorów Biblioteki możliwe jest dopiero po osobistej aktywacji konta w dowolnej filii bibliotecznej, zgodnym z § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
6. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, w tym osoby upoważnionej, wyszczególnionych w deklaracji czytelnika.
7. Ze zbiorów wypożyczalni Biblioteki (książek i prasy mogą korzystać wszystkie osoby posiadające kartę biblioteczną. Osoby nie legitymujące się kartą biblioteczną mogą korzystać ze zbiorów wypożyczalni Biblioteki (książek i prasy) wyłącznie na miejscu po uprzednim zgłoszeniu tego faktu bibliotekarzowi. Podstawą udostępniania książek na miejscu jest okazanie dokumentu ze zdjęciem i numerem ewidencyjnym, potwierdzającym tożsamość oraz wypełnienie i podpisanie rewersu bibliotecznego.
8. Za wydanie karty bibliotecznej pobiera się opłatę określoną w Cenniku Biblioteki. Pokwitowanie na kwotę wpłaconą za wydanie karty bibliotecznej wydaje się czytelnikowi na jego uprzednią prośbę.
9. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie, za wyjątkiem upoważnionej. Właściciel karty i osoba przez niego upoważniona ponoszą odpowiedzialność za każde jej użycie.
10. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej przed zniszczeniem i utratą. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece w celu zablokowania konta i wypełnić pisemne oświadczenie o jej utracie i uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki. Druk oświadczenia jest dostępny w każdej placówce sieci bibliotecznej.
11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela lub osobę upoważnioną.
12. Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej pobiera się opłatę określoną w Cenniku Biblioteki.
13. Na terenie Biblioteki nie mogą przebywać ani korzystać ze zbiorów Biblioteki osoby:
a) zachowujące się agresywnie lub w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu pracowników Biblioteki, innych czytelników lub zbiorów,

b) nietrzeźwe lub będące pod wpływem innych środków odurzających,

c) które swoim zachowaniem bądź z powodu higieny osobistej, uniemożliwiają swobodne korzystanie ze zbiorów Biblioteki przez innych czytelników bądź normalne funkcjonowanie Biblioteki,

d) nie stosujące się do wewnętrznych regulacji obowiązujących na terenie Biblioteki bądź też naruszające porządek publiczny.

14. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na wniosek czytelnika, po uprzednim zwrocie karty bibliotecznej oraz wyłącznie po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki. Konto czytelnika zostanie zlikwidowane, dane osobowe czytelnika usunięte z bazy danych czytelników Biblioteki, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone, w momencie wypełnienia lub wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień przysługujących Bibliotece. Likwidacja konta jest operacją nieodwracalną; ponowne skorzystanie z usług Biblioteki wymagać będzie nowego zapisu. Druk wniosku jest dostępny w każdej placówce sieci bibliotecznej. Dane osobowe, które nie są niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień Jej przysługujących, zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu wniosku od czytelnika o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.

15. Konto czytelnika, na którym nie zarejestrowano żadnej operacji przez okres dłuższy niż 6 lat, zostanie zlikwidowane, jego dane osobowe usunięte z bazy danych czytelników Biblioteki, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

16. W przypadku śmierci czytelnika – na podstawie urzędowo potwierdzonego zgonu – jego konto zostanie zlikwidowane, dane osobowe usunięte z bazy danych, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone, w momencie wypełnienia lub wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień przysługujących Bibliotece. Dane osobowe, które nie są niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień Jej przysługujących, zostaną usunięte niezwłocznie. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

§2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

1. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., dalej Rozporządzenie.
2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia informujemy, że:
1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. ks. J. Londzina 3, dalej Biblioteka.
2) Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych; kontakt: daneosobowe.iod@biblioteka.zabrze.pl lub listownie na adres Biblioteki.
3) Biblioteka przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) zawarcia i realizacji lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
b) realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji dokumentów, a także Kodeksu cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto Biblioteka zobowiązana jest do kontroli nad procesami odbywającymi się w sieci internetowej w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia;
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa urządzeniom elektronicznym znajdującym się w Bibliotece – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia;
d) realizacji rozszerzonych usług w zakresie i na podstawie udzielonej zgody, w tym przesyłanie informacji promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.
4) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych w pkt. 3 lit. a-c, w tym zapisania czytelnika do Biblioteki i jego obsługi, jak również wypełnienia obowiązków ciążących na Bibliotece w stosunku do jej czytelników, jak również podmiotów trzecich. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, podane dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi świadczonej na rzecz Administratora, np. operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym obsługę prawną Administratora, podmiotom zapewniającym Administratorowi obsługę IT oraz dostarczającym oprogramowanie oraz systemy dedykowane Administratorowi, jak również zapewniającym usługi serwisowe ww.
6) Dane nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) W przypadku weryfikacji dokonywanej na podstawie elektronicznego dokumentu tożsamości, o której mowa w §1 ust. 3a niniejszego Regulaminu, dokument nie jest w żaden sposób powielany, kopiowany ani przechowywany.

8) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:
a)  w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece w związku z prowadzeniem działalności statutowej, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia;
d) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody.
9) W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (powyższe prawa przysługują w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 Rozporządzenia). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10) W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczeń dokonuje się wyłącznie za pomocą karty bibliotecznej.
2. W każdej filii bibliotecznej jednorazowo można wypożyczyć 5 książek, a w obrębie sieci Biblioteki nie więcej niż 20 książek, na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
3. Czytelnik Biblioteki ma prawo do 3 prolongat. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie lub poprzez katalog online.
4. Prośba o prolongatę winna być zgłaszana najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zwrotu książek.
5. Nie można prolongować książek zarezerwowanych lub przetrzymanych.
6. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 ust. 2 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
7. Czytelnik Biblioteki ma prawo do rezerwacji książek (aktualnie wypożyczonych przez innych czytelników) oraz zamawiania książek (aktualnie dostępnych w innych wypożyczalniach). Takie samo prawo przysługuje osobie z zapisem zdalnym. W przypadku, gdy tę samą pozycję wybiera jednocześnie inny czytelnik filii, pierwszeństwo ma zamawiający.
8. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego książce na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy książka jest już dostępna.
9. Warunki realizacji:
a) rezerwacji – 3 dni od momentu zwrotu książek,

b) zamówienia – 3 dni od momentu jego złożenia.

10. Biblioteka nie ma obowiązku informowania czytelnika o upływającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i kończącym się terminie odbioru rezerwacji/ zamówienia.
11. Czytelnik może wypożyczać materiały biblioteczne po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki.
12. Potwierdzenie wypożyczenia ze zbiorów dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia stanowi druk potwierdzenia odbioru dokumentu.
13. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni Biblioteki korzysta się na miejscu.
14. Bibliotekarze na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury, korzystaniu z katalogów online, wydawnictw informacyjnych, itp.
15. Dyrektor ma prawo zamknąć na określony czas placówki biblioteczne lub ograniczyć zakres ich pracy, z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
16. W przypadku długotrwałego zamknięcia (trwającego powyżej 3 miesięcy kalendarzowych) lub likwidacji placówki zwrot materiałów bibliotecznych możliwy będzie w placówce lub placówkach wskazanych przez Bibliotekę w specjalnym komunikacie, podanym do wiadomości zgodnie z § 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 4. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek dla celów naukowych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego zgodnie z Regulaminem wypożyczeń międzybibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Naprawienie szkody spowodowanej zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem książki może mieć formę:
a) odkupienia identycznego dzieła,

b) zakupienia wydawnictwa wskazanego przez bibliotekarza,

c) przyjęcia przez Bibliotekę książki (książek) zaproponowanych przez czytelnika po sprawdzeniu przydatności w zbiorach,

d) pokrycia w razie potrzeby kosztów oprawy książki,

e) wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości określonej przez kierownika wypożyczalni.

3. Ekwiwalent pieniężny jest przyjmowany tylko w przypadku, gdy wyegzekwowanie innych form naprawienia szkody jest niemożliwe bądź znacząco utrudnione.
4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 ust. 2 Biblioteka pobiera opłaty określone w Cenniku Biblioteki.
2. Czytelnik, który nie dotrzymał terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów, określonego w § 3 ust. 2, otrzymuje od Biblioteki upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych, zgodnie z Cennikiem Biblioteki.
3. Jeżeli czytelnik nie zwróci wypożyczonych zbiorów i nie rozliczy się z Biblioteką w terminie 3 tygodni licząc od daty określonej zgodnie z niniejszym Regulaminem, jego konto zostaje automatycznie zablokowane we wszystkich agendach Biblioteki do czasu uregulowania zobowiązań oraz zwrotu wypożyczonych zbiorów.
4. Czytelnik ma prawo uregulować karę pieniężną, wynikającą z przetrzymania zbiorów bibliotecznych, w każdej placówce sieci bibliotecznej, natomiast zbiory biblioteczne powinien zwrócić w placówce, w której zostały wypożyczone. Wyjątkiem jest sytuacja, o której mowa w § 3 ust. 16.
5. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka nie nalicza opłat za ich przetrzymywanie za okres trwania przyczyny uniemożliwiającej ich zwrot.
6. Jeżeli czytelnik nie dokona zwrotu materiałów bibliotecznych lub nie uiści opłat, traci prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki aż do momentu spłaty całego zadłużenia i/lub zwrotu materiałów bibliotecznych, a Biblioteka ma prawo dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa (m.in. zgodnie z art. 714-719 Kodeksu cywilnego).

§ 6a. ZASADY UMARZANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ ORAZ KAR I KOSZTÓW UPOMNIENIA

W przypadkach i na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXXVIII/622/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Zabrze lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg, a także niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, Dyrektor Biblioteki może w indywidualnych sprawach umarzać zobowiązania czytelnika, rozłożyć je na raty lub odroczyć termin jego płatności, w całości lub w części.

§ 7. SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą składać w Sekretariacie Biblioteki osobiście, telefonicznie/faksem, za pośrednictwem poczty, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.
2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania środków odurzających i e-papierosów, a także samowolnego prowadzenia działalności handlowej i kolportowania materiałów reklamowych, ulotek itp.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie nagannych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
3. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.
4. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2023 r.