Ureguluj należności

Informacja o windykacji

W celu odzyskania wierzytelności (zbiorów bibliotecznych oraz kar regulaminowych za nieterminowy zwrot zbiorów) Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu podpisała umowę z kancelarią prawną.

Czytelnicy, którzy otrzymają wezwanie do zwrotu wierzytelności, zobowiązani są do zwrotu książek oraz uiszczenia opłaty za ich przetrzymanie bezpośrednio w placówkach MBP lub na konto (w tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię osoby, której dotyczy windykacja):
            Bank Pekao   95 1240 4227 1111 0000 4843 3598

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek, zgodnie z §4 pkt. 2 Regulaminu Wypożyczalni, istnieją inne możliwości uregulowania należności:

  • odkupienie identycznego dzieła,
  • zakupienie wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę,
  • przyjęcie książki (książek) zaproponowanych przez czytelnika po sprawdzeniu przydatności w zbiorach,
  • pokrycie w razie potrzeby kosztów oprawy książki.
  • wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości określonej przez kierownika wypożyczalni.

Ekwiwalent pieniężny jest przyjmowany tylko w przypadku, gdy wyegzekwowanie innych form naprawienia szkody jest niemożliwe bądź znacząco utrudnione.

► Płatność online systemem PAYu:

Instrukacja opłacania należności czytelnika przez system PAYu