Regulamin Czytelni Ogólnej i Prasy oraz Wypożyczalni Filii nr 12

Regulamin Czytelni Ogólnej i Prasy oraz Wypożyczalni Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

§ 1. PRAWO DO KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Prawo korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu (dalej jako Biblioteka) nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej obowiązującej w całej sieci bibliotecznej. Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest zapisanie się do Biblioteki.
 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  1. okazać aktualny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem, adresem i numerem ewidencyjnym (np. PESEL), jak np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, Karta Pobytu lub Karta Stałego Pobytu. W przypadku okazania elektronicznego dokumentu tożsamości (np. dokumentu mObywatel) bibliotekarz dokonuje weryfikacji dokumentu mobilnego, w celu potwierdzenia jego autentyczności i ważności,
  2. na deklaracji czytelnika własnoręcznym czytelnym podpisem potwierdzić poprawność wprowadzonych danych oraz zobowiązać się do przestrzegania regulaminów obowiązujących w Bibliotece,
  3. w przypadku braku adnotacji dotyczącej adresu w dokumencie uprawniającym do zapisu czytelnik, jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o adresie zamieszkania i adresie do korespondencji,
  4. za osoby niewidzące lub niedowidzące deklarację czytelnika podpisuje osoba przez nią upoważniona i w jej obecności, która winna okazać aktualny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Upoważniona osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo bądź dokument urzędowy upoważniający do składania oświadczeń woli może dokonać samodzielnie zapisu do Biblioteki osoby niewidzącej lub niedowidzącej.
 4. Za czytelnika w wieku do lat 16 odpowiada i podpisuje deklarację czytelnika rodzic lub inny opiekun prawny lub wskazany przez niego pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa jest dostępny na stronie: https://www.biblioteka.zabrze.pl/dla-czytelnikow/regulaminy/regulamin-wypozyczalni/druk-pelnomocnictwa-opiekuna/
  1. dłużnik Biblioteki nie może być osobą, o której mowa w ust. 4 powyżej,
  2. nieuregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki za czytelnika do lat 16 uniemożliwia zapisanie i korzystanie ze zbiorów Biblioteki przez rodzica lub opiekuna prawnego tego czytelnika.
 5. Osoby, które nie są zapisane do Biblioteki, mogą dokonać samodzielnej elektronicznej (zdalnej) rejestracji przez Internet. W tym celu należy uzupełnić formularz dostępny w katalogu online. Zdalny zapis uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień, jednak wypożyczenie zbiorów Biblioteki możliwe jest dopiero po osobistej aktywacji konta w dowolnej filii bibliotecznej, zgodnym z § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, w tym osoby upoważnionej, wyszczególnionych w deklaracji czytelnika.
 7. Ze zbiorów Biblioteki (książek i prasy) mogą korzystać wszystkie osoby posiadające kartę biblioteczną. Osoby nie legitymujące się kartą biblioteczną mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki (książek i prasy) wyłącznie na miejscu po uprzednim zgłoszeniu tego faktu bibliotekarzowi. Podstawą udostępniania książek na miejscu jest okazanie dokumentu ze zdjęciem i numerem ewidencyjnym, potwierdzającym tożsamość oraz wypełnienie i podpisanie rewersu bibliotecznego.
 8. Za wydanie karty bibliotecznej pobiera się opłatę określoną w Cenniku Biblioteki. Pokwitowanie na kwotę wpłaconą za wydanie karty bibliotecznej wydaje się czytelnikowi na jego uprzednią prośbę.
 9. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie, za wyjątkiem upoważnionej. Właściciel karty i osoba przez niego upoważniona ponoszą odpowiedzialność za każde jej użycie.
 10. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej przed zniszczeniem i utratą. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece w celu zablokowania konta i wypełnić pisemne oświadczenie o jej utracie i uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki. Druk oświadczenia dostępny jest w każdej placówce sieci bibliotecznej.
 11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartę biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela lub osobę upoważnioną.
 12. Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej pobiera się opłatę określoną w Cenniku Biblioteki.
 13. Na terenie Biblioteki nie mogą przebywać ani korzystać ze zbiorów Biblioteki osoby:
  1. zachowujące się agresywnie lub w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu pracowników Biblioteki, innych czytelników lub zbiorów,
  2. co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających,
  3. które swoim zachowaniem bądź z powodu higieny osobistej, uniemożliwiają swobodne korzystanie ze zbiorów Biblioteki przez innych czytelników bądź normalne funkcjonowanie Biblioteki,
  4. nie stosujące się do wewnętrznych regulacji obowiązujących na terenie Biblioteki bądź też naruszające porządek publiczny.

14. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na wniosek czytelnika, po uprzednim zwrocie karty bibliotecznej oraz wyłącznie po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki. Konto czytelnika zostanie zlikwidowane, dane osobowe czytelnika usunięte z bazy danych czytelników Biblioteki, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone, w momencie wypełnienia lub wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień przysługujących Bibliotece. Likwidacja konta jest operacją nieodwracalną; ponowne skorzystanie z usług Biblioteki wymagać będzie nowego zapisu. Druk wniosku jest dostępny w każdej placówce sieci bibliotecznej. Dane osobowe, które nie są niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień Jej przysługujących, zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu wniosku od czytelnika, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.

15. Konto czytelnika, na którym nie zarejestrowano żadnej operacji przez okres dłuższy niż 6 lat, zostanie zlikwidowane, jego dane osobowe usunięte z bazy danych czytelników Biblioteki, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

16. W przypadku śmierci czytelnika – na podstawie urzędowo potwierdzonego zgonu – jego konto zostanie zlikwidowane, dane osobowe usunięte z bazy danych, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone, w momencie wypełnienia lub wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień przysługujących Bibliotece. Dane osobowe, które nie są niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień Jej przysługujących, zostaną usunięte niezwłocznie. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

 § 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę, określa § 2 Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

§ 3. UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU

 1. Udostępnianie na miejscu – książki:

a) wszystkie materiały w czytelni udostępniane są czytelnikowi za pośrednictwem bibliotekarza,

b) osoby korzystające z księgozbioru na miejscu w czytelni zobowiązane są do uprzedniego okazania karty bibliotecznej. Osoby nie legitymujące się kartą biblioteczną mogą korzystać ze zbiorów zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszego Regulaminu,

c) jednorazowo czytelnikowi udostępnia się nie więcej niż 10 pozycji,

d) materiały biblioteczne z magazynu należy zamawiać u dyżurującego bibliotekarza telefonicznie lub osobiście z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem,

e) złożone zamówienie jest ważne 2 dni od daty przygotowania,

f) czytelnik może zarezerwować książki, z których korzysta ktoś inny,

g) jeżeli czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z danej książki, bibliotekarz może zarezerwować ją w czytelni; materiały, z których często korzystają czytelnicy, nie podlegają rezerwacji,

h) jeżeli na książkę jest kilka zamówień jednocześnie, bibliotekarz wyznacza kolejność i czas korzystania z tej pozycji,

i) po zakończeniu korzystania z materiałów, czytelnik zwraca je dyżurującemu bibliotekarzowi.

j) na kopiowanie rysunków, schematów, planów, itp. wydawnictw wielkoformatowych czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza, chyba że kopiowanie wykonywane jest w zakresie dozwolonego użytku osobistego,

k) bibliotekarze na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury, korzystaniu z katalogów online, wydawnictw informacyjnych, itp.

2. Udostępnianie na miejscu – prasa:

a) wszystkie materiały udostępniane są czytelnikowi za pośrednictwem bibliotekarza; wyjątek stanowią bieżące tytuły czasopism,

b) osoby korzystające z prasy na miejscu zobowiązane są do wpisania się do zeszytu statystycznego znajdującego się u dyżurującego bibliotekarza,

c) roczniki czasopism z lat ubiegłych należy zamawiać u dyżurującego bibliotekarza telefonicznie lub osobiście z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem,

d) złożone zamówienie jest ważne 2 dni od daty przygotowania,

e) czytelnik może zarezerwować czasopisma, z których korzysta ktoś inny,

f) jeżeli czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z danego czasopisma, bibliotekarz może je zarezerwować; materiały, z których często korzystają czytelnicy, nie podlegają rezerwacji,

g) jeżeli na czasopismo jest kilka zamówień jednocześnie, bibliotekarz wyznacza kolejność i czas korzystania z danej pozycji,

h) po zakończeniu korzystania ze materiałów udostępnionych za pośrednictwem bibliotekarza, czytelnik zwraca je dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 3a. WYPOŻYCZANIE NA ZEWNĄTRZ – książki

 1. Wypożyczeń dokonuje się wyłącznie za pomocą karty bibliotecznej.
 2. W każdej filii bibliotecznej jednorazowo można wypożyczyć 5 książek , a w obrębie sieci Biblioteki nie więcej niż 20 książek w tym samym czasie, na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
 3. Poza książkami wymienionymi w § 3a ust. 2, czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 pozycji „książki mówionej”, na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. Osobom, które podpisały stosowne oświadczenie dot. przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (zał. nr 1), okres wypożyczenia wydłuża się do 6 tygodni.
 4. Czytelnik Biblioteki ma prawo do 3 prolongat. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie lub poprzez katalog online.
 5. Prośba o prolongatę winna być zgłaszana najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zwrotu materiałów bibliotecznych.
 6. Nie można prolongować materiałów bibliotecznych zarezerwowanych lub przetrzymanych.
 7. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3a ust. 2 i 3 termin zwrotu materiałów bibliotecznych, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 8. Czytelnik Biblioteki ma prawo do rezerwacji materiałów bibliotecznych (aktualnie wypożyczonych przez innych czytelników) oraz zamawiania materiałów bibliotecznych (aktualnie dostępnych w innych wypożyczalniach). Takie samo prawo przysługuje osobie z zapisem zdalnym. W przypadku, gdy tę samą pozycję wybiera jednocześnie inny czytelnik filii, pierwszeństwo ma zamawiający.
 9. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekujących na niego materiałach bibliotecznych na adres e-mail podany Bibliotece. W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy materiały biblioteczne są już dostępne.
 10. Warunki realizacji:
  1. rezerwacji – 3 dni od momentu zwrotu materiałów bibliotecznych,
  2. zamówienia – 3 dni od momentu jego złożenia.
 11. Biblioteka nie ma obowiązku informowania czytelnika o upływającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i kończącym się terminie odbioru rezerwacji/ zamówienia.
 12. Czytelnik może wypożyczyć materiały biblioteczne po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki.
 13. Potwierdzenie wypożyczenia ze zbiorów dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia stanowi druk potwierdzenia odbioru dokumentu.
 14. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas placówki biblioteczne lub ograniczyć zakres ich pracy, z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 15. W przypadku długotrwałego zamknięcia (trwającego powyżej 3 miesięcy kalendarzowych) lub likwidacji placówki zwrot materiałów bibliotecznych możliwy będzie w placówce lub placówkach wskazanych przez Bibliotekę w specjalnym komunikacie, podanym do wiadomości zgodnie z § 8 ust. 8 niniejszego Regulaminu. 

§ 3b. WYPOŻYCZANIE NA ZEWNĄTRZ – prasa

 1. Wypożyczenia mogą być dokonywane wyłącznie za pomocą karty bibliotecznej.
 2. Wykaz czasopism przeznaczonych do wypożyczenia dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki: biblioteka.zabrze.pl.
 3. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie 3 czasopisma, na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
 4. Z tytułu każdorazowego wypożyczenia czasopisma wystawiany jest rewers, na którym Czytelnik własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia danego czasopisma.
 5. Roczniki czasopism z lat ubiegłych należy zamawiać u dyżurującego bibliotekarza telefonicznie lub osobiście z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 6. Czytelnik Biblioteki ma prawo do 1 prolongaty wypożyczonych czasopism. Prolongaty można dokonać u dyżurującego bibliotekarza telefonicznie lub osobiście.
 7. Za niezwrócone w terminie czasopisma, Biblioteka pobiera opłaty na zasadach i w wysokości zgodnej z § 1 obowiązującego w Bibliotece Cennika.

§ 4. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek dla celów naukowych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego zgodnie z Regulaminem wypożyczeń międzybibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwracać uwagę na ich stan przed udostępnieniem/wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia powinien niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Przy zwrocie „książek mówionych” czytelnik powinien niezwłocznie przekazać spostrzeżenia o wszelkich uszkodzeniach wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 3. Kopiowanie „książek mówionych” jest zabronione.
 4. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik. Naprawienie szkody spowodowanej zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem materiałów bibliotecznych może mieć formę:
  • odkupienia identycznego dzieła,
  • zakupienie innego wydawnictwa wskazanego przez bibliotekarza,
  • przyjęcia przez Bibliotekę materiałów bibliotecznych zaproponowanych przez czytelnika po sprawdzeniu ich przydatności w zbiorach Biblioteki,
  • pokrycia w razie potrzeby kosztów oprawy książki,
  • wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości określonej przez kierownika wypożyczalni.
 5. Ekwiwalent pieniężny jest przyjmowany tylko w przypadku, gdy wyegzekwowanie innych form naprawienia szkody jest niemożliwe bądź znacząco utrudnione.
 6. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6. PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Za przetrzymanie każdej pozycji ze zbiorów Biblioteki (wypożyczonej książki/”książki mówionej”) ponad termin określony w § 3a. ust. 2 i 3 Biblioteka pobiera opłaty określone w Cenniku Biblioteki.
 2. Czytelnik, który nie dotrzymał terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów, określonego w § 3a. ust. 2 i 3, otrzymuje od Biblioteki upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych, zgodnie z Cennikiem Biblioteki.
 3. Jeżeli czytelnik nie zwróci wypożyczonych zbiorów i nie rozliczy się z Biblioteką w terminie 3 tygodni licząc od daty określonej zgodnie z niniejszym Regulaminem, jego konto zostaje automatycznie zablokowane we wszystkich agendach Biblioteki do czasu uregulowania zobowiązań oraz zwrotu wypożyczonych zbiorów.
 4. Czytelnik ma prawo uregulować karę pieniężną, wynikającą z przetrzymania zbiorów bibliotecznych, w każdej placówce sieci bibliotecznej, natomiast zbiory biblioteczne powinien zwrócić w placówce, w której zostały wypożyczone. Wyjątkiem jest sytuacja, o której mowa w § 3 ust. 15.
 5. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka nie nalicza opłat za ich przetrzymanie za okres trwania przyczyny uniemożliwiającej ich zwrot.
 6. Jeżeli czytelnik nie dokona zwrotu materiałów bibliotecznych lub nie uiści opłat, traci prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki, aż do momentu spłaty całego zadłużenia i/lub zwrotu materiałów bibliotecznych, a Biblioteka ma prawo dochodzić swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6a. ZASADY UMARZANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ ORAZ KAR I KOSZTÓW UPOMNIENIA

Kwestie związane z umarzaniem zobowiązań finansowych przypadających Bibliotece określa § 6a Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

§ 7. SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą składać w Sekretariacie Biblioteki osobiście, telefonicznie/faksem, za pośrednictwem poczty, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.
 2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania środków odurzających i e-papierosów, a także samowolnego prowadzenia działalności handlowej i kolportowania materiałów reklamowych, ulotek itp.
 2. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy.
 3. Przyniesienie ze sobą materiałów własnych (książki, czasopisma) czytelnik jest zobowiązany zgłosić bibliotekarzowi.
 4. Bibliotekarz posiada prawo wglądu do materiałów bibliotecznych Biblioteki, z których korzysta czytelnik.
 5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste czytelników przyniesione do czytelni.
 6. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za powierzone materiały biblioteczne.
 7. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie nagannych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 8. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.
 9. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2023 r.