Ogłoszenie o wyborze oferty dotyczącej dostawy aktualizacji / zakupu Systemu Bibliotecznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

Zgodnie z Specyfikacją warunków technicznych, formalnych i merytorycznych prowadzonych w trybie zapytania ofertowego na „Dostawa aktualizacji / Zakup Systemu Bibliotecznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu” pkt III 4. Zasady Wyboru pkt 1  Informujemy, że wybrana została oferta złożona przez firmę Sygnity Business Solutions S.A. z Zielonej Góry.