Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. „B”) ze składnicy akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

Zaproszenie do składania ofert na zadanie

pn.: „Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. „B”) ze składnicy akt

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu”

 

  1. Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. „B”) ze składnicy akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu”.

Zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej – kat. „B” ze składnicy akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu w ilości 5,64 mb akt” – tj. 478 jednostek akt, w tym 449 teczki akt i 29 zeszytów (zszytych metalowymi zszywkami) z okładkami wykonanymi z tworzywa sztucznego (plastik).

  1. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu przy ul. ks. Józefa Londzina 3; 41-800 Zabrze, w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 10.00, w kopercie z napisem „nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”, tj. 16.11.2018 r.,

  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16 listopada 2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.biblioteka.zabrze.pl (link: Menu – Aktualności – Przetargi).

  3. Termin realizacji – od dnia podpisania umowy do 20.12.2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną in. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

Projekt umowy bezpiecznego niszczenia nośników danych

Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych