Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

            41-800 Zabrze, ul. ks. Józefa Londzina 3

            tel.: 32 271-42-24; 32 271-73-57

            e-mail: biblioteka@biblioteka.zabrze.pl

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu (www.biblioteka.zabrze.pl).

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-04-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nagrania wideo nie posiadają wbudowanych napisów dla osób głuchych
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie posiadają opisów alternatywnych
  • brak kontrastu i zmiany rozmiaru tekstu
  • część z opublikowanych materiałów graficznych (zdjęć), nie posiadających opisu alternatywnego, została opublikowana przed 23.09.2018 r. lub nie jest wykorzystywana do realizacji bieżących zadań MBP w Zabrzu (wyłączenie z art. 3 ust. 2 pkt 3 Ustawy).

Strona internetowa MBP w Zabrzu posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wyróżnienie odnośników
  • wyświetlanie treści w układzie pionowym i poziomym
  • kontrola odtwarzania materiałów audio i wideo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Działem Informatycznym,  adres poczty elektronicznej: biblioteka@biblioteka.zabrze.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 271-42-24.
Tą samą drogą można składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze: Dyrektor MBP w Zabrzu, ul. ks. Józefa Londzina 3, 41-800 Zabrze.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji  za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

MBP w Zabrzu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, MBP w Zabrzu niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, MBP w Zabrzu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  W przypadku, gdy MBP w Zabrzu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  (www.rpo.gov.pl).

Dostępność Architektoniczna

Placówki MBP w Zabrzu zlokalizowane są we wszystkich dzielnicach miasta Zabrze.

Placówki, w których wejście do budynku jest dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim:

Filia nr 4         41- 800 Zabrze, ul. Stefana Czarnieckiego 44

Filia nr 5         41- 807 Zabrze-Mikulczyce, ul. Tarnopolska 50

Filia nr 9         41- 810 Zabrze-Kończyce, ul. Ignacego Paderewskiego 35

Filia nr 11       41- 800 Zabrze, ul. Wolności 177

Filia nr 15       41- 813 Zabrze-Helenka, ul. dr. Henryka Jordana 52

Filia nr 16       41- 818 Zabrze-Kopernik, ul. prof. Tadeusza Banachiewicza 12

            W Filii nr 16 podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy bocznym wejściu do filii. Przy bocznym wejściu dodatkowo zainstalowany jest dzwonek.

Filia nr 20      41- 800 Zabrze, pl. Warszawski 1

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są tylko pomieszczenia wypożyczalni usytuowane na parterze. Poruszanie się w ich obrębie jest ograniczone. Brak innych udogodnień dla osób  niepełnosprawnych ruchowo. Brak udogodnień dla osób z dysfunkcją wzroku i/lub słuchu.

Filia nr 12  ,,Książki mówionej” (41-800 Zabrze, ul. Wyzwolenia 2) przeznaczona jest do obsługi głównie osób niewidzących i słabowidzących. Oprócz audiobooków placówka oferuje ok. 200 tytułów książek nagranych w standardzie CZYTAK, które wypożyczane są w postaci płyt CD.  W pomieszczeniu filii znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia w druku powiększonym i kontrastowe.

Pozostałe placówki biblioteczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak również udogodnień dla osób z dysfunkcją wzroku i/lub słuchu.

Wszystkie placówki MBP w Zabrzu zapewniają możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

W Filii nr 12  ,,Książki mówionej” znajduje się katalog zbiorów zapisany w alfabecie brajla. Filia udostępnia czytelnikom maszynę do brajla. Pracownik filii ukończył kurs: Tłumacz Polskiego Języka Migowego oraz audiodeskrypcji.

MBP w Zabrzu oferuje usługę „Książka na telefon”, z której mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne bądź nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie miasta Zabrze. Książki można zamawiać telefonicznie w filii Biblioteki położonej najbliżej miejsca zamieszkania osoby zamawiającej (z wyjątkiem wypożyczalni Filii nr 12 ,,książki mówionej”, która udostępnia zbiory mieszkańcom bez względu na miejsce zamieszkania na terenie Zabrza) w godzinach otwarcia placówki. Zostaną one dostarczone do domów czytelników przez pracowników filii.

Skip to content