Deklaracja dostępności strony internetowej MBP w Zabrzu

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu im. J. Fusieckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Fusieckiego w Zabrzu www.biblioteka.zabrze.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa www.biblioteka.zabrze.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

 • Nagrania wideo nie posiadają wbudowanych napisów dla osób głuchych
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie posiadają opisów alternatywnych
 • brak kontrastu i zmiany rozmiaru tekstu

Wyłączenia:

 • Część z opublikowanych materiałów graficznych (zdjęć), nie posiadających opisu alternatywnego, została opublikowana przed 23.09.2018 r. lub nie jest wykorzystywana do realizacji bieżących zadań MBP w Zabrzu (wyłączenie z art. 3 ust. 2 pkt 3 Ustawy)
 • Mapy – art. 3 ust. 2 pkt. 4 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Strona internetowa MBP w Zabrzu posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • wyróżnienie odnośników
 • wyświetlanie treści w układzie pionowym i poziomym
 • kontrola odtwarzania materiałów audio i wideo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą Michał Wawer mailowo: michal.wawer@biblioteka.zabrze.pl lub telefonicznie: 32 271-42-24 wew. 111

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wraz z danymi kontaktowymi, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie oraz opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Postępowanie odwoławcze w obrębie biblioteki prowadzi Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu nie zapewnia ogólnego dostępu do tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) za wyjątkiem korzystania z Filii zbiorów specjalnych przy ul. Wyzwolenia 2.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego, ul. ks. J. Londzina 3 41-800 Zabrze

 1. Do budynku prowadzi wejście po schodach od strony ulicy ks. J. Londzina 3 nie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach.
 2. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku brak punktu informacyjnego.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. Brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
 6. Możliwy jest wstęp do budynku z psem asystującym.

Poza siedzibą główną Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu posiada 20 filii. Ich adresy można znaleźć pod adresem https://www.biblioteka.zabrze.pl/o-bibliotece/filie/

Aplikacja mobilna

Miejska Biblioteka Publiczna posiada aplikację mobilną Biblioteka Zabrze w wersji na urządzenia z systemem Android dostępną pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mbp.faa&gl=PL