Deklaracja dostępności aplikacji Biblioteka Zabrze

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy aplikacji mobilnej Biblioteka Zabrze.

Wersja dostępna na urządzeniach z systemem Android.

Wersja na urządzenia z systemem iOS nie została opracowana.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności

 • brak kontrastu i zmiany rozmiaru tekstu
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
 • orientacja ekranu jest narzucana użytkownikowi

Wyłączenia

 • Mapy – art. 3 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt z osobą Michał Wawer mailowo: michal.wawer@biblioteka.zabrze.pl lub telefonicznie: 32 271-42-24 wew. 111

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wraz z danymi kontaktowymi, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie oraz opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego, ul. ks. J. Londzina 3 41-800 Zabrze

 1. Do budynku prowadzi wejście po schodach od strony ulicy ks. J. Londzina 3 nie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach.
 2. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku brak punktu informacyjnego.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. Brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
 6. Możliwy jest wstęp do budynku z psem asystującym.

Poza siedzibą główną Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu posiada 20 filii. Ich adresy można znaleźć pod adresem https://www.biblioteka.zabrze.pl/o-bibliotece/filie