Regulamin wypożyczania gier planszowych

Regulamin wypożyczania gier planszowych w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

 

§1. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.

2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę, określa § 2 Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Gry mogą wypożyczać Czytelnicy, którzy ukończyli 16 lat.

2. Z tytułu każdorazowego wypożyczenia gry wystawiany jest rewers, na którym Czytelnik własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia danej Gry oraz, że otrzymał ją pozbawioną wad, tzn. zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.

3. Gry można wypożyczać na okres 2 tygodni.

4. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie Gry.

5. W sprawie wypożyczania i prolongowania Gier mają odpowiednio zastosowanie § 3 pkt. 3-5 oraz pkt 7 Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jrzego Fusieckiego w Zabrzu.

  § 4. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

1. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.

2. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki. Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.

3. Za nie zwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z obowiązującym w Bibliotece Cennikiem.

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH

1.Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika Gry w stanie kompletnym oraz w stanie umożliwiającym korzystane z Nich zgodnie z Ich przeznaczeniem.

2. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.

3. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.

4. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.

5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie bądź zdekompletowanie.

6. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.

7. W przypadku uszkodzenia, zagubienia bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest według wskazania pracownika Biblioteki do:

a) odkupienia identycznej Gry lub innej pozycji wskazanej przez bibliotekarza,

b) uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest z kierownikiem filii, a stanowiącej równowartość uszkodzonej, zagubionej bądź zdekompletowanej Gry,

c) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej Gry.

8. Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.

9 Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania zaległej należności.

 § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

2.Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.

3. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach Biblioteki. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  01.09.2019 r.