Regulamin usługi bibliotecznej "Książka na telefon"

Regulamin usługi bibliotecznej „Książka na telefon”
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu (dalej jako Biblioteka) umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów poprzez usługę „Książka na telefon” .
 2. Usługa realizowana jest w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.
 3. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne bądź nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie miasta Zabrze.
 4. W ramach usługi „Książka na telefon” usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 5. Prawo korzystania z usługi ,, Książka na telefon” nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej obowiązującej w całej sieci Biblioteki.
 6. Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest zapisanie się do Biblioteki zgodnie z § 1 ust. 3 i ust. 5 Regulaminu Wypożyczalni Biblioteki, Regulaminu Wypożyczalni Filia nr 13 Biblioteki, Regulaminu Wypożyczalni Filia nr 12 ,,książki mówionej” Biblioteki.
 7. Książki można zamawiać telefonicznie w filii Biblioteki położonej najbliżej miejsca zamieszkania osoby zamawiającej (z wyjątkiem wypożyczalni Filii nr 12 ,,książki mówionej”, która udostępnia zbiory mieszkańcom bez względu na miejsce zamieszkania na terenie Zabrza) w godzinach otwarcia placówki.
 8. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników filii Biblioteki nie więcej niż raz na 4 tygodnie.
 9. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu. Należy telefonicznie zgłosić chęć zapisu do Biblioteki w najbliższej placówce, a następnie wypełnić deklarację dostarczoną przez bibliotekarza, uiścić należną opłatę i złożyć zamówienie. Przy kolejnej wizycie bibliotekarz dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę, określa § 2 Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 książek (literatury popularnonaukowej, beletrystyki) lub pozycje „książki mówionej” (w tym 2 tytuły na kasetach).
 2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego, książek oznaczonych sygnaturą KT (Filia nr 13, Czytelnia Ogólna i Prasy Biblioteki) oraz wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 4. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu Wypożyczalni, Regulaminu Wypożyczalni Filia nr 13, Regulaminu Wypożyczalni Filia nr 12 ,,książki mówionej” Biblioteki.
 2. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.
 3. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania  informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku