Regulamin usługi bibliotecznej "Książka na telefon"

Regulamin usługi bibliotecznej „Książka na telefon”
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu (dalej jako Biblioteka) umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów poprzez usługę „Książka na telefon” .
 2. Usługa realizowana jest w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.
 3. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne bądź nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie miasta Zabrze.
 4. W ramach usługi „Książka na telefon” usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 5. Prawo korzystania z usługi ,, Książka na telefon” nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej obowiązującej w całej sieci Biblioteki.
 6. Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest zapisanie się do Biblioteki zgodnie z § 1 ust. 3 i ust. 5 Regulaminu Wypożyczalni Biblioteki, Regulaminu Wypożyczalni Filia nr 12 „książki mówionej” Biblioteki oraz Regulaminu Czytelni Ogólnej i Prasy Biblioteki.
 7. Książki można zamawiać telefonicznie w filii Biblioteki położonej najbliżej miejsca zamieszkania osoby zamawiającej (z wyjątkiem wypożyczalni Filii nr 12 ,,książki mówionej”, która udostępnia zbiory mieszkańcom bez względu na miejsce zamieszkania na terenie Zabrza) w godzinach otwarcia placówki.
 8. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników filii Biblioteki nie więcej niż raz na 4 tygodnie.
 9. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu. Należy telefonicznie zgłosić chęć zapisu do Biblioteki w najbliższej placówce, a następnie wypełnić deklarację dostarczoną przez bibliotekarza, uiścić należną opłatę i złożyć zamówienie. Przy kolejnej wizycie bibliotekarz dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę, określa § 2 Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 książek (literatury popularnonaukowej, beletrystyki) lub pozycje „książki mówionej”.
 2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego, książek oznaczonych sygnaturą KT (Czytelnia Ogólna i Prasy Biblioteki) oraz wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 4. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu Wypożyczalni Biblioteki, Regulaminu Wypożyczalni Filia nr 12 „książki mówionej” Biblioteki oraz Regulaminu Czytelni Ogólnej i Prasy Biblioteki.
 2. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.
 3. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania  informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 roku