Regulamin udostępniania Dokumentów Życia Społecznego

 

§ 1. Korzystanie i udostępnianie

  1. Zbiory Dokumentów Życia Społecznego udostępniane są czytelnikom MBP w Zabrzu.

2. Ze względu na sposób przechowywania DŻS są udostępniane w trybie magazynowym, tzn. na zamówienie.

3. Zbiory udostępniane są na miejscu w Wypożyczalni Centralnej.

4. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora MBP w Zabrzu lub jego zastępcy, instytucje mogą wypożyczać DŻS.

5. Do dyspozycji czytelników znajdują się katalogi działowe w układzie rzeczowym.

 

§ 2. Prawa i obowiązki czytelnika

  1. Czytelnik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia druków przed rozpoczęciem pracy z powierzonymi materiałami, w przeciwnym razie sam za nie odpowiada.

2. Sposób rekompensowania uszkodzeń i strat zawinionych przez czytelnika ustala każdorazowo kierownik placówki, a w sprawach wyjątkowych Dyrektor MBP w Zabrzu.

3. Ze względu na unikalny charakter DŻS, możliwość ich kserowania, fotografowania, filmowania i innego utrwalenia jest uzależniona od decyzji kierownika Wypożyczalni Centralnej lub osoby przez niego upoważnionej. Nie przewiduje się możliwości kserowania poza terenem Biblioteki. Ksero kolorowe zamawia się z jednodniowym wyprzedzeniem.

4. Każda postać kopiowania zbiorów do celów wydawniczych, wystawienniczych lub innych wymaga każdorazowo zgody Dyrektora Biblioteki.

5. Czytelnik ma prawo korzystać z własnego komputera.

 

§ 3. Zamówienia

1. Zamówienia składane są na rewersach znajdujących się w Wypożyczalni Centralnej.

2. Rewers musi być wypełniony czytelnie i dokładnie, w przeciwnym wypadku nie będzie realizowany.

3. Jednorazowo wydaje się maksymalnie 10 jednostek.

4. Warunkiem otrzymania kolejnych jednostek jest zwrot poprzednio zamówionych.

5. W wyjątkowych sytuacjach kierownik Wypożyczalni Centralnej może zezwolić na udostępnienie większej ilości jednostek.

6. Zamówione materiały podaje pracownik, którego obowiązkiem jest ich skontrolowanie zarówno przed, jak i po udostępnieniu.

7. Na prośbę czytelnika możliwa jest prolongata zamówienia.

8. Zamówienie realizowane jest z jednodniowym wyprzedzeniem.

9. Kwerenda bibliograficzna dotycząca Dokumentów Życia Społecznego podlega temu samemu zarządzeniu Dyrektora MBP w Zabrzu, co pozostałe zbiory.

 

§ 4. Przepisy końcowe

  1. Podczas korzystania ze zbiorów niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, napojów itp.

2. Zabrania się robienia notatek na zbiorach oraz używania ich jako podkładek pod zeszyty, notatniki, kartki itp.

3. W sprawach dotyczących korzystania ze zbiorów nie objętych niniejszym Regulaminem, należy zwracać się do kierownika Wypożyczalni Centralnej.

4. Czytelnicy nie stosujący się do niniejszego Regulaminu mogą być pozbawieni prawa do korzystania z ww. zbiorów.

5. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.

6. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.04.2018 r.