Regulamin świadczenia usługi newsletter drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usługi newsletter drogą elektroniczną przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady świadczenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu (dalej jako Biblioteka), drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługi newslettera.

2. Newsletter jest usługą polegającą na przesyłaniu na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail) materiałów informacyjnych i promocyjnych w postaci wiadomości mailowych.

3. Użytkownik poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym swojego adresu e-mail akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na zawarcie z Biblioteką umowy o świadczenie usługi newsletter zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 powyżej, dotyczy wyłącznie usługi newsletter świadczonej przez Bibliotekę.

 

§ 2. ZASADY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

1. Korzystanie z usługi newsletter jest bezpłatne, dobrowolne i bezterminowe.

2. Z usługi newsletter mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 16. rok życia.

3. Newslettery przesyłane są do użytkowników z częstotliwością ustalaną przez Bibliotekę.

4. Warunkiem technicznym niezbędnym do skorzystania z usługi jest posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania poczty elektronicznej użytkownika, a w szczególności nie jest w stanie zagwarantować, że przekazana przez nią wiadomość nie zostanie zakwalifikowana jako SPAM.

6. Biblioteka zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail z listy subskrybentów usługi newsletter.

7. Biblioteka ma prawo zrezygnować ze świadczenia usługi newsletter, wysyłając wiadomość
e-mail, zawierającą oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy użytkownika, na który wysyłany jest newsletter.

 

§ 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I REZYGNACJI ZE ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

1. Warunkiem skorzystania z usługi newsletter jest zapisanie się poprzez stronę internetową Biblioteki (www.biblioteka.zabrze.pl) poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail). Przystąpienie do usługi sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

2. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować ze świadczenia usługi newsletter, kierując oświadczenie w tym przedmiocie poprzez wykorzystanie linku dostępnego na stronie internetowej Biblioteki lub zamieszczanego w każdej z przesłanych wiadomości e-mail, w ramach usługi newsletter. Rezygnacja, równoznaczna z wycofaniem zgody na warunki subskrypcji skutkować będzie natychmiastowym usunięciem konta pocztowego użytkownika z listy subskrybentów usługi newsletter i sygnalizowana jest komunikatem potwierdzającym operację.

 

§ 4. WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na świadczoną usługę newsletter.

2. Reklamacje, zawierające szczegóły podstawy reklamacji, należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biblioteki: biblioteka@biblioteka.zabrze.pl.

3. W celu identyfikacji należy skorzystać z adresu e-mail wpisanego na listę subskrybentów.

4. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacyjne.

 

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., dalej Rozporządzenie.

2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia informujemy, że:

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. ks. J. Londzina 3, dalej Biblioteka.

2) Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych; kontakt: daneosobowe.iod@biblioteka.zabrze.pl lub bezpośrednio z Biblioteką.

3) Biblioteka przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usługi newsletter.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne.

6) Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, tj. w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji.

8) W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 Rozporządzenia). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9) W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treści newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści newslettera w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z jego treścią.

2. Regulamin jest dostępny w każdym momencie na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.zabrze.pl/dla-czytelnikow/regulaminy/

3. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem świadczenia usługi. Zmiany Regulaminu będą podawane do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Biblioteki oraz przesłane w treści newslettera. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że użytkownik przyjął je do wiadomości. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o odstąpieniu od umowy drogą mailową.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.05.2018 r.