Regulamin korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej

Regulamin korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady udziału w imprezach edukacyjnych i kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu zwaną dalej Organizatorem. Siedziba Organizatora – 41-800 Zabrze, ul. ks. J. Londzina 3.

2. Przez imprezę rozumie się wszelkie wydarzenia edukacyjne i kulturalne, w tym wycieczki i imprezy plenerowe, organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.

3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.

4. Z oferty imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora mogą korzystać wszyscy zainteresowani, chyba że ze względu na przedmiot imprezy udział w niej jest ograniczony.

5. Udział dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia w wybranych imprezach możliwy jest za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1).

6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi i młodzieżą w trakcie imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku zorganizowanych grup dzieci lub młodzieży szkolnej nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZACH

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o konkretnej imprezie.

2. Imprezy organizowane przez Organizatora, jeżeli co innego nie wynika z informacji o konkretnej imprezie, są bezpłatne.

3. W przypadku wycieczek i imprez plenerowych chętni uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność oraz ponoszą koszty transportu, indywidualnego ubezpieczenia oraz w szczególnych przypadkach koszty biletów wstępu.

4. W imprezach mogą uczestniczyć jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na ich uczestnictwo oraz których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych uczestników.

5. Rodzic lub inny opiekun prawny, w przypadku otrzymania informacji od Organizatora o chorobie dziecka lub podopiecznego, złym samopoczuciu bądź innej przyczynie uniemożliwiającej dalszy udział dziecka lub podopiecznego w imprezie jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka.

6. Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez Organizatora i przebywający na terenie, gdzie odbywają się zajęcia w ramach imprezy, zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegania obowiązującego na danym terenie porządku oraz postępowania zgodnie z poleceniami wydawanymi przez przedstawiciela Organizatora podczas imprezy.

7. Na teren, gdzie odbywają się zajęcia, zabrania się wnoszenia oraz posiadania broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.

8. W przypadku podejrzenia, że osoba wnosi lub posiada przedmioty, o których mowa w § 2 pkt.7 Regulaminu, pracownik Organizatora wzywa Policję w celu dokonania weryfikacji ww. podejrzeń.

9. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy oraz udziału w imprezie osobie:

  1. która odmawia poddania się czynnościom, o których mowa w § 2 pkt. 8 Regulaminu,

2) posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

3) zachowującej się agresywnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego bądź innych uczestników imprezy, przedstawicieli Organizatora bądź też zbiorów,

4) nietrzeźwej lub będącej pod wpływem innych środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

5) która swoim zachowaniem bądź z powodu niezachowania odpowiedniej higieny osobistej, uniemożliwia swobodne korzystanie ze zbiorów Biblioteki przez innych czytelników bądź normalne funkcjonowanie Biblioteki,

6) nie stosującej się do wewnętrznych regulacji obowiązujących na terenie Biblioteki.

10. Wprowadzanie zwierząt na teren imprezy możliwe jest w szczególnych przypadkach (np. imprezy dedykowane zwierzętom) po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie, gdzie odbywa się impreza.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podjęcia wszelkich dozwolonych prawem środków, mających na celu zachowanie porządku publicznego, ochrony osób i mienia.

13. Uczestnik imprezy w razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla osób i/lub mienia na terenie, gdzie odbywa się impreza, zobowiązany jest:

1)natychmiast powiadomić pracownika Organizatora,

2) stosować się do poleceń pracowników Organizatora oraz przedstawicieli odpowiednich służb.

§ 3. ZMIANY TERMINU IMPREZY

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

3. Informacja dotycząca odwołania imprezy bądź zmiany jej terminu podawana jest na stronie internetowej Organizatora (www.biblioteka.zabrze.pl).

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją imprez podlegają ochronie na podstawie i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., dalej Rozporządzenie.

2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Organizator informuje, że:

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. ks. J. Londzina 3.

2) Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych; kontakt: daneosobowe.iod@biblioteka.zabrze.pl lub bezpośrednio z Biblioteką.

3) Biblioteka przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) realizacji czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody, w tym cele reklamowe, promocyjne oraz marketingowe związane z działalnością statutową Biblioteki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia;

b) zawarcia i realizacji lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku wybranych imprez jest niezbędne do wzięcia udziału w tych imprezach. W zakresie wizerunku każdorazowo dobrowolne.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom finansującym, współfinansującym lub współorganizującym imprezy oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne. Dane w zakresie wizerunku, mogą być udostępniane w materiałach promocyjnych Biblioteki, a w szczególności w publikacjach prasowych, na stronach internetowych, w tym na stronach Biblioteki, jak również w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu.

6) Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.

a) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;

b) w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

8) W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 Rozporządzenia). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9) W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Imprezy mogą być fotograficznie i/lub filmowo utrwalane przez Organizatora lub osoby działające na zlecenie Organizatora.

2. Zdjęcia, fotorelacje i filmiki promujące Organizatora i jego działalność mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora (www.biblioteka.zabrze.pl) i miasta Zabrze oraz w innych mediach (prasa, internet, telewizja).

3. Utrwalony wizerunek Uczestnika może być wykorzystany dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych związanych z działalnością statutową Organizatora zgodnie z art. 81 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego wykorzystania i rozpowszechnienia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

4. Wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika możliwe jest po wyrażeniu przez niego pisemnej zgody (załącznik nr 2), z uwzględnieniem art. 81 ust. 2 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

5. Ww. zgoda odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku bez konieczności każdorazowego jego zatwierdzania przez uczestnika.

6. Ww. zgoda obejmuje wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora, a w szczególności w publikacjach prasowych, na stronach internetowych, w tym na stronach Organizatora, jak również w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu.

7. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

8. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na utrwalenie wizerunku, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi przed rozpoczęciem danej imprezy poprzez odmowę podpisania oświadczenia, o którym mowa w § 5. ust. 4 Regulaminu.

9. Podczas imprez organizowanych przez Organizatora zabrania się dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku przez osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

10. Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu czy dźwięku oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku uczestników imprez skutkować może odpowiedzialnością prawną przewidzianą w przepisach.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Skargi i wnioski uczestnicy imprez mogą zgłaszać w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie należy kierować się przepisami Regulaminu wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu obowiązującymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Fusieckiego.

3. Bieżące komunikaty adresowane do uczestników dostępne są na stronie Organizatora www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.

4. Zmiany w Regulaminie podawane są uczestnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach Organizatora. Po upływie 30 dni od podania do informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.