Regulamin korzystania z urządzeń elektronicznych i sieci internetowej

Regulamin korzystania z urządzeń elektronicznych i sieci internetowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

§1. ZASADY OGÓLNE

 1. Podstawą korzystania z usług jest pozostawienie przez użytkownika karty bibliotecznej u dyżurującego bibliotekarza. Osoby nieposiadające karty bibliotecznej mogą korzystać z urządzeń elektronicznych i sieci internetowej na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem oraz po podpisaniu stosownego oświadczenia (zał. nr 1).
 2. Za czytelnika w wieku do lat 16 odpowiada i podpisuje oświadczenie rodzic lub inny opiekun prawny (zał. nr 2).
 3. Z komputera i stanowiska internetowego korzystać może osoba, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz wyjaśnieniami bibliotekarza na temat warunków obsługi komputera.
 4. Osoba, która korzysta z komputera i stanowiska internetowego, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na zawarcie z Biblioteką umowy o świadczenie usługi korzystania z urządzenia elektronicznego i sieci internetowej.
 5. Umowa, o której mowa w ust. 4 powyżej, dotyczy tylko i wyłącznie usługi korzystania z urządzenia elektronicznego i sieci internetowej świadczonej przez Bibliotekę. Jej zawarcie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, a okres jej obowiązywania ogranicza się do czasu świadczenia usługi.
 6. Potwierdzeniem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej, jest podpisane oświadczenie użytkownika, stanowiące załącznik nr 1 i/lub nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów internetu i komputera.
 8. Korzystanie z urządzeń elektronicznych i zainstalowanego oprogramowania jest nieodpłatne.
 9. Pierwszeństwo korzystania ze stanowiska internetowego mają użytkownicy katalogu online MBP w Zabrzu.
 10. W przypadku większej liczby chętnych komputer udostępniany jest na podstawie wcześniejszej rezerwacji, dokonanej u bibliotekarza.
 11. Indywidualna sesja internetowa może trwać 30 minut z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera z internetem.
 12. Rozpoczęcie pracy przy komputerze może nastąpić za uprzednią zgodą bibliotekarza.
 13. Pracownicy Biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem internetu, korzystania z programów i zbiorów multimedialnych. Wymienione czynności użytkownik wykonuje samodzielnie.
 14. Wynik wyszukiwania lub samodzielnej pracy użytkownik może wydrukować lub zapisać na własnym nośniku danych za zgodą bibliotekarza.
 15. Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 16. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste i powierzone materiały biblioteczne pozostawione bez opieki.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Biblioteka przetwarza następujące dane: nazwisko, imię, data urodzenia oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) użytkownika, a w przypadku osób poniżej 16 lat – również opiekuna prawnego, lub numer karty bibliotecznej, godzina rozpoczęcia i zakończenia sesji internetowej.

2. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., dalej Rozporządzenie. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia informujemy, że:

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. ks. J. Londzina 3, dalej Biblioteka.

2) Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych; kontakt: daneosobowe.iod@biblioteka.zabrze.pl lub bezpośrednio z Biblioteką.

3) Biblioteka przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) zawarcia i realizacji lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

b) realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, a także Kodeksu cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto Biblioteka zobowiązana jest do kontroli nad procesami odbywającymi się w sieci internetowej w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa urządzeniom elektronicznym znajdującym się w Bibliotece – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

4) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych w pkt. 3, w tym wypełnienia obowiązków ciążących na Bibliotece w stosunku do jej użytkowników, jak również podmiotów trzecich.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne.

6) Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

b) w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece w związku z prowadzeniem działalności statutowej, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;

c) w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia.

8) W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 Rozporządzenia). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9) W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Dostęp do sieci internetowej w Bibliotece służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników.
 2. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane wyłącznie w zakresie nienaruszającym obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). Użytkownikowi korzystającemu z komputera zabrania się w szczególności:
  1. instalacji jakichkolwiek programów na komputerach,
  2. pozostawiania plików na dysku lokalnym,
  3. usuwania programów oraz plików z komputera,
  4. kopiowania materiałów chronionych prawem znajdujących się na komputerze,
  5. dokonywania zmian w konfiguracji systemów operacyjnych i programów,
  6. samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego,
  7. używania własnych nośników danych bez zgody bibliotekarza,
  8. dokonywania prób uzyskania dostępu do zasobów informatycznych będących w posiadaniu osób trzecich bez ich zgody,
  9. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  10. nieodpłatnego skanowania, fotografowania materiałów bibliotecznych na własnym sprzęcie,
  11. przeglądania stron o treściach powszechnie uznawanych za naruszające obowiązujące przepisy i normy obyczajowe oraz zasady współżycia społecznego (np. stron prezentujących treści o charakterze pornograficznym).
 3. Informacje o usterkach technicznych i innych zakłóceniach w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania sprzętu.
 5. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
 6. Z usługi nie mogą korzystać osoby:
  1. zachowujące się agresywnie lub w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu pracowników Biblioteki, innych Użytkowników lub zbiorów,
  2. nietrzeźwe lub będące pod wpływem innych środków odurzających,
  3. które swoim zachowaniem bądź z powodu higieny osobistej, uniemożliwiają swobodne korzystanie ze zbiorów Biblioteki przez innych użytkowników bądź normalne funkcjonowanie Biblioteki,
  4. nie stosujące się do wewnętrznych regulacji obowiązujących na terenie Biblioteki bądź też naruszające porządek publiczny.
 7. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w Bibliotece na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z WI-FI

 1. Usługi sieci WiFi są świadczone niekomercyjnie i nieodpłatnie.
 2. Sieć WiFi jest siecią bezprzewodową o otwartym dostępie.
 3. Urządzenia Hot-Spot posiadają certyfikaty techniczne CE, FCC oraz IC.
 4. Parametry sieci WiFi zgodne ze standardami technicznymi: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 Ghz).
 5. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna po zalogowaniu się do HotSpot.
 6. Zalogowanie się do usługi HotSpot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od HotSpota.
 7. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu HotSpot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 8. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 9. Użytkownikowi przydzielone jest pasmo o maksymalnej przepustowości 512 kb/s (download) 512 kb/s (upload).
 10. Sesja trwa 30 minut – po tym czasie istnieje możliwość ponownego zalogowania się do sieci.
 11. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem (komputer, tablet, smartphone) wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2.4 Ghz). W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć z Seidem „MBP_WiFi”. W celu zalogowania należy uruchomić przeglądarkę oraz podać kod dostępowy otrzymany od pracownika Biblioteki.
 12. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g będzie się odbywało na wyłączne ryzyko użytkownika.
 13. Użytkownik korzystający z usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz ogólnie przyjętych zasad netykiety (http://netykieta.prv.pl/).
 14. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia urządzenia, za pomocą którego korzysta z usługi, przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz w przypadku komputera do posiadania programowania antywirusowego.
 15. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Biblioteka zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do HotSpota. Biblioteka nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.
 16. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 17. Biblioteka nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:
  1. utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika,
  2. ujawnienie danych użytkownika,
  3. opóźnienia w otrzymywaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Bieżące komunikaty adresowane do użytkowników umieszczane są na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.
 2. Zmiany w Regulaminie podawane są użytkownikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.