Regulamin korzystania z czytników książek elektronicznych

Regulamin korzystania z czytników książek elektronicznych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

1. Z czytnika może korzystać Czytelnik Miejskiej Biblioteki Publicznej im Jerzego Fusieckiego w Zabrzu (dalej jako Biblioteka), który ukończył 16 lat, posiadający ważną kartę biblioteczną, niezalegający ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania z jej materiałów określa Regulamin Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych przez Bibliotekę określa § 2 Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

4. Z czytnika można korzystać nieodpłatnie na miejscu we właściwej filii Biblioteki lub wypożyczyć go na okres maksymalnie do 4 tygodni. W sprawie wypożyczania i prolongowania urządzenia mają odpowiednio zastosowanie § 3 pkt. 3-5 oraz pkt 7 Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

5. Za niezwrócenie w terminie czytnika Biblioteka pobiera od Czytelnika opłatę zgodnie z Cennikiem.

6. Czytnik zawiera kolekcję książek elektronicznych pochodzących z domeny publicznej i innych darmowych źródeł.

7. Urządzenie wypożyczane jest w zestawie z kablem USB, pokrowcem ochronnym oraz instrukcją obsługi.

8. Czytelnik zobowiązany jest do dbałości o stan czytnika oraz jego wyposażenia i wykorzystywanie go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

9. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan czytnika przed wypożyczeniem oraz poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu. W przypadku braku zgłoszenia uznaje się, że czytnik wraz z wyposażeniem zostały wypożyczone czytelnikowi w należytym i kompletnym stanie.

10. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia czytnika. W przypadku uszkodzenia Czytelnik ponosi koszty naprawy, a w przypadku zniszczenia – koszt zakupu nowego sprzętu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem o zbliżonych parametrach technicznych. Wybór konkretnego modelu następuje po konsultacji z Biblioteką.

11. Czytelnik ma prawo korzystać z czytnika i wgranych na nim e-booków tylko na użytek własny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Czytelnik nie może usuwać jego zawartości, czy też modyfikować treści e-booków.

12. Czytelnicy są uprawnieni do wgrywania w okresie wypożyczenia na udostępnionym im czytniku dowolnych utworów zgodnie z obowiązującym prawem. Czytelnik w chwili zwrotu czytnika do Biblioteki zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wgranych przez siebie plików.

13. Przy zwrocie czytnika bibliotekarz ma prawo sprawdzenia stanu technicznego, jego poprawności i kompletności.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

15. Bieżące komunikaty adresowane do Czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.

16. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.