Cennik MBP w Zabrzu

C

CENNIK

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

 

Niniejszy Cennik określa wysokość kosztów ponoszonych przez czytelników korzystających z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu (dalej jako Biblioteka).

§ 1. WYPOŻYCZALNIE

 1. Za wydanie karty bibliotecznej pobiera się opłatę refundującą koszty jej wytworzenia, w wysokości:
  a) bezpłatna – karta w aplikacji MBP,
  b) 2,00 zł – dzieci, młodzież szkół podstawowych, średnich i policealnych, studenci studiów dziennych do 25 roku życia, emeryci i renciści, członkowie PZN, bezrobotni oraz osoby z instytucji, z którymi Biblioteka zawarła porozumienie (w celu uzyskania ulgi należy okazać stosowne dokumenty),
  c) 4,00 zł – czytelnicy nie wymienieni w § 1 ust. 1a i b.
 2. Pokwitowanie na kwotę wpłaconą za wydanie karty bibliotecznej wydaje się czytelnikowi na uprzednią jego prośbę.
 3. Przy wydaniu duplikatu karty bibliotecznej pobiera się opłatę w wysokości podwójnych kosztów jej wytworzenia, z wyjątkiem wydania nowej karty związanej ze zmianą nazwiska, bądź pobrania aplikacji MBP.
 4. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 2 Regulaminów Wypożyczalni oraz w § 3a ust. 2 i 3 Regulaminu Czytelni Ogólnej i Prasy Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,10 zł za każdy dzień opóźnienia. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek oznaczonych sygnaturą KT kara pieniężna wynosi 1,00 zł za każdy dzień opóźnienia ponad termin zwrotu książek.
 5. Pokwitowanie za pobraną należność z tytułu przekroczenia terminu zwrotu książek wydaje się na uprzednią prośbę czytelnika.
 6. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu książek, zobowiązany jest również do pokrycia ich kosztów.
 7. Koszty upomnień i wezwań wynoszą:
  1. I upomnienie – wysyłane po upływie 2 tygodni od przekroczonego terminu zwrotu dokumentów:
  a) przesłane listem zwykłym – 4,00 zł
  b) przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany Bibliotece – bezpłatne
  2. II upomnienie – wysyłane po upływie 3 tygodni od I upomnienia:
  a) przesłane listem poleconym – 6,60 zł
  b) przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany Bibliotece – bezpłatne
  3. wezwania wynikające z procesu windykacji:
  a) przesłane listem zwykłym – 4,00 zł
  b) przesłane listem poleconym – 6,60 zł
  c) przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany Bibliotece – bezpłatne
  d) przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – 9,20 zł.
 8. Wysokość kosztów upomnień i wezwań ustalana jest na podstawie aktualnej opłaty pocztowej i ceny druku.
 9. Czytelnik może uregulować zadłużenie wynikające z Cennika w każdej placówce sieci bibliotecznej lub dokonać płatności online systemem PAYu lub dokonać wpłaty na konto Biblioteki podane na stronie www.biblioteka.zabrze.pl – zakładka Windykacja (w tytule wpłaty należy podać nr czytelnika, nazwisko i imię osoby, której dot. wpłata).

§ 2. GRY PLANSZOWE

Za przetrzymanie każdej wypożyczonej gry ponad termin określony w § 3 ust. 5 Regulaminu Wypożyczania Gier Planszowych Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1,00 zł za każdy dzień opóźnienia oraz wysyła upomnienia zgodnie z niniejszym Cennikiem.

§ 3. CZYTNIKI

Za przetrzymanie czytnika ponad termin określony w pkt. 4 Regulaminu korzystania z czytników książek elektronicznych Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 2,00 zł za każdy dzień opóźnienia oraz wysyła upomnienia zgodnie z niniejszym cennikiem.

§ 4. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Czytelnik ponosi koszty związane ze sprowadzaniem i odesłaniem zamawianego dzieła pomiędzy bibliotekami.

§ 5. URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE I INTERNET

 1. Korzystanie z sieci elektrycznej Biblioteki – opłata 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 2. Wydruki (zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t.j Dz. U. z 2017 r. poz 880 z późn. zm.) – opłata za wydruk pracy własnej, informacji zaczerpniętych z Internetu, z baz danych (CD-ROM oraz online) i katalogów komputerowych:
  1. za 1 odbitkę formatu A4 – czarno-biały – 0,40 zł
  2. za 1 odbitkę z elementami grafiki formatu A4 – 0,70 zł
 3. Skany – opłata za skanowanie:
  1. tekstu z wydrukiem formatu A4 – 0,50 zł + cena wydruku
  2. obrazu z wydrukiem formatu A4 – 0,50 zł + cena wydruku z elementami grafiki
  3. przesłanie do odbiorcy drogą elektroniczną – 0,50 zł
  4. przesłanie do odbiorcy za pośrednictwem poczty zgodnie z aktualną opłatą pocztową.

§ 6. USŁUGI KSEROGRAFICZNE

 1. Biblioteka wykonuje odbitki kserograficzne z materiałów własnych oraz powierzonych, o ile nie jest to sprzeczne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
 2. Opłata za usługi kserograficzne ze zbiorów bibliotecznych (książki, czasopisma) wynosi:
  1. cena 1 odbitki czarno-białej formatu A4 – 0,30 zł
  2. cena 1 odbitki czarno-białej formatu A4 z elementami grafiki – 0,45 zł
  3. cena 1 odbitki czarno-białej formatu A3 – 0,40 zł
  4. cena 1 odbitki czarno-białej formatu A3 z elementami grafiki – 0,60 zł
 3. Opłata za usługi kserograficzne z materiałów powierzonych przez czytelnika wynosi:
  1. cena 1 odbitki czarno-białej formatu A4 – 0,25 zł
  2. cena 1 odbitki czarno-białej formatu A4 z elementami grafiki – 0,45 zł
  3. cena 1 odbitki czarno-białej formatu A3 – 0,35 zł
  4. cena 1 odbitki czarno-białej formatu A3 z elementami grafiki – 0,60 zł
 4. Ze zbiorów Biblioteki nie będą kserowane wydawnictwa wydane do 1949 roku i te, których stan techniczny nie pozwala na wykonanie odbitki kserograficznej.
 5. Użytkownik może fotografować ww. wydawnictwa za pomocą własnego sprzętu cyfrowego tylko po złożeniu pisemnej prośby do Dyrektora Biblioteki.
 6. Zamówienia wykonywane są przez bibliotekarza w miarę posiadanych możliwości.

§ 7. USŁUGI INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNE

 1. Wysokość opłaty za przygotowanie kwerend (np. zestawień bibliograficznych) kształtuje się w zależności od czasu pracy poświęconego na wykonanie zlecenia oraz zużytych materiałów eksploatacyjnych.
 2. Minimalna opłata za usługę informacyjno-bibliograficzną wynosi 15,00 zł.
 3. Koszty opłat, o którym mowa w ust. 1 obejmują:
  1. średnią płacę za 1 godzinę pracy bibliotekarza – 20,00 zł
  2. ksero – zgodnie z niniejszym Cennikiem
  3. wydruk – zgodnie z niniejszym Cennikiem.
 4. Zlecone opracowanie kwerendy winno być poprzedzone wpłatą zaliczki w wysokości 50 % przewidywanej ceny usługi.

§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.
 2. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

 

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.