Deklaracja dostępności strony intranetowej MBP w Zabrzu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony intranetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony intranetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Fusieckiego w Zabrzu www.intranet.biblioteka.zabrze.pl

Data publikacji strony intranetowej: 2016-08-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-14

Stan dostępności cyfrowej

Strona intranetowa www.intranet.biblioteka.zabrze.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

niezgodności

  • brak kontrastu i zmiany rozmiaru tekstu

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31

Deklarację zaktualizowano dnia: 2024-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Skróty klawiaturowe

Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony intranetowej prosimy o kontakt z osobą Michał Wawer mailowo: michal.wawer@biblioteka.zabrze.pl lub telefonicznie: 32 271-42-24 wew. 111

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony intranetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wraz z danymi kontaktowymi, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie oraz opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Postępowanie odwoławcze w obrębie biblioteki prowadzi Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony intranetowej lub elementu strony intranetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu nie zapewnia ogólnego dostępu do tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) za wyjątkiem korzystania z Filii zbiorów specjalnych przy ul. Wyzwolenia 2.

Dostępność Architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego, ul. ks. J. Londzina 3 41-800 Zabrze

  1. Do budynku prowadzi wejście po schodach od strony ulicy ks. J. Londzina 3 nie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach.
  2. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  3. W budynku brak punktu informacyjnego.
  4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  5. Brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
  6. Możliwy jest wstęp do budynku z psem asystującym.

Poza siedzibą główną Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu posiada 20 filii. Ich adresy można znaleźć pod adresem https://www.biblioteka.zabrze.pl/o-bibliotece/filie/