Informacja dla byłych i obecnych pracowników MBP

W listopadzie 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu będzie świętować jubileusz 75-lecia. Z tej okazji planuje wydać publikację dokumentującą historię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu oraz upamiętniającą jej pracowników.

Realizując obowiązek prawny przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Fusieckiego w Zabrzu w związku z ww. publikacją, skierowaną do byłych i obecnych pracowników Biblioteki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

(klauzula informacyjna)

Pani/Pana dane osobowe, w zakresie imienia i nazwiska oraz okresu i charakteru zatrudnienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, przetwarzane będą na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Wypełniając obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. ks. J. Londzina 3, dalej Biblioteka.

  2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych; kontakt: daneosobowe.iod@biblioteka.zabrze.pl lub listownie na adres Biblioteki.

  3. Biblioteka przetwarza dane osobowe, o których mowa powyżej, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), związanych z przygotowaniem i publikacją wydawnictwa poświęconego Bibliotece, dokumentującego jej historię i upamiętniającego pracowników oraz w związku z działalnością promocyjną i marketingową Biblioteki.

  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane będą udostępniane na stronach planowanego wydawnictwa; mogą być również udostępnione w materiałach promocyjnych Biblioteki, a w szczególności w publikacjach prasowych, na stronach internetowych, w tym na stronach Biblioteki, jak również w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu. Dane mogą być, w niezbędnym zakresie, udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi świadczonej na rzecz Administratora, np. operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym obsługę prawną Administratora, podmiotom zapewniającym Administratorowi obsługę IT.

  5. Dane nie transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj. w okresie przygotowania, wydania, dystrybucji i promocji ww. wydawnictwa, po tym czasie przez okres oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

  7. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (powyższe prawa przysługują w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).

  8. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanych celów.