Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych

§1. Wypożyczenia z innych bibliotek

 1. Ze zbiorów innych bibliotek może korzystać każdy, kto jest czytelnikiem MBP w Zabrzu i ma uregulowane wobec niej wszelkie zobowiązania finansowe.
 2. Zamawianie i realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Czytelni Ogólnej MBP w Zabrzu. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest potwierdzenie braku poszukiwanego dzieła w zbiorach MBP w Zabrzu oraz dokładnie i czytelne wypełnienie rewersu. Podpisanie rewersu jest jednoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu.
 3. Zamówienie powinno zawierać imię i nazwisko czytelnika, numer karty bibliotecznej, dane kontaktowe, opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji oraz nazwę instytucji ją posiadającej. W przypadku braku danych dotyczących lokalizacji zamawianych materiałów bibliotecznych należy skorzystać ze źródeł i baz danych dostępnych w MBP w Zabrzu.
 4. Jednorazowo można zamówić ilość tytułów zgodną z regulaminem wypożyczeń danej biblioteki.
 5. Materiały sprowadzone z innych bibliotek są dostępne wyłącznie w Czytelni Ogólnej MBP w Zabrzu przez okres 4 tygodni, chyba że biblioteka wypożyczająca określi inny termin zwrotu. Prolongatę tego okresu należy zgłosić na 7 dni przed upływem terminu zwrotu.
 6. Czytelnik, podpisując stosowne oświadczenie, ponosi koszty związane ze sprowadzeniem materiałów z innej biblioteki. Koszty nadesłanych przez biblioteki materiałów, innych niż oryginał, również obciążają czytelnika, mimo że nie były przez niego zamawiane.
 7. Sprowadzenie i odesłanie materiałów bibliotecznych odbywa się poprzez Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Obsługi Sieci MBP w Zabrzu.
 8. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi od jednego tygodnia do jednego miesiąca i jest uzależniony od biblioteki udostępniającej materiały biblioteczne. Wypożyczenia realizuje się przesyłkami poleconymi.
 9. Czytelnik zostaje powiadomiony w ustalony wcześniej sposób przez MBP w Zabrzu o nadejściu zamówionego dzieła i terminie jego zwrotu.
 10. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do przekazania rekompensaty na rzecz biblioteki – właściciela w formie przez nią ustalonej.
 11. Niestosowanie się do regulaminu wypożyczeń międzybibliotecznych MBP w Zabrzu może spowodować uniemożliwienie korzystania ze zbiorów MBP w Zabrzu.
 12. W przypadku nieuregulowania zobowiązań finansowych Biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej.

§ 2. Wypożyczenia własnych zbiorów

 1. MBP w Zabrzu udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym.
 2. Międzybiblioteczne wypożyczenia zagraniczne realizują biblioteki naukowe.
 3. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają: 
  – zbiory specjalne, 
  – wydawnictwa wydane przed 1949 r., 
  – czasopisma, w tym oprawne,
  – dzieła zachowane w złym stanie fizycznym,
  – dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelni, 
  – materiały w dużym formacie.
 4. Podstawą wypożyczenia międzybibliotecznego jest rewers biblioteczny bądź pismo biblioteki zamawiającej z podpisem osoby upoważnionej przez dyrektora.
 5. Wypożyczanie materiałów oryginalnych jest bezpłatne, jedynie koszty związane z wysyłką w całości ponosi biblioteka zamawiająca. Na życzenie zamawiającego i zgodnie z prawem autorskim przesyłamy materiały reprograficzne odpłatnie, zgodnie z cennikiem. Koszt przesłania kopii pokrywa biblioteka zamawiająca.
 6. Jednorazowo biblioteki mogą zamawiać 4 tytuły na okres 4 tygodni. Prolongatę tego okresu należy zgłosić na 7 dni przed upływem terminu zwrotu. W uzasadnionych przypadkach MBP w Zabrzu może ustalić inny okres korzystania z materiałów bibliotecznych.
 7. Biblioteka zamawiająca materiały jest zobowiązana do ich pełnego zabezpieczenia, zwrotu w określonym terminie oraz odpowiada materialnie za ich uszkodzenie lub utratę.
 8. Rewersy negatywnie rozpatrzone odsyła się bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia na koszt własny.
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dzieła przez bibliotekę zamawiającą, zwraca ona taki sam egzemplarz lub w wyjątkowych wypadkach inne wskazane dzieło.

  § 3. Przepisy końcowe

  1. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.

  2. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

  Regulamin obowiązuje od dnia 19.04.2018 r.