Regulamin wypożyczania czasopism w Czytelni Ogólnej i Prasy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w Polsce

  1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania czasopism w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w Polsce, ze zbiorów Czytelni Ogólnej i Prasy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.
  2. Wypożyczenia mogą być dokonywane wyłącznie za pomocą karty bibliotecznej.
  3. Wykaz czasopism przeznaczonych do wypożyczenia dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.zabrze.pl.
  4. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie 3 czasopisma, na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
  5. Z tytułu każdorazowego wypożyczenia czasopisma wystawiany jest rewers, na którym Czytelnik własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia danego czasopisma.
  6. Roczniki czasopism z lat ubiegłych należy zamawiać u dyżurującego bibliotekarza telefonicznie lub osobiście z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
  7. Czytelnik Biblioteki ma prawo do 1 prolongaty wypożyczonych czasopism. Prolongaty można dokonać u dyżurującego bibliotekarza telefonicznie lub osobiście.
  8. Wszystkie materiały biblioteczne, w tym czasopisma, powracające od Czytelników poddane zostają kwarantannie trwającej 3 dni.
  9. Za nie zwrócone w terminie czasopisma, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości zgodnej z § 1 obowiązującego w Bibliotece Cennika.
  10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Czytelni Ogólnej i Prasy oraz Wypożyczalni Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2021 r.