Regulamin korzystania ze zbiorów specjalnych (płyt)

Regulamin korzystania ze zbiorów specjalnych (płyt) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

 

§ 1. PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH

  1. Prawo korzystania ze zbiorów specjalnych Czytelni nabywa się z chwilą zapisania się do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego (dalej Biblioteki) oraz otrzymania karty bibliotecznej.

2. Zgłaszający się czytelnik pozostawia na czas korzystania ze zbiorów specjalnych u bibliotekarza kartę biblioteczną.

3. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki, korzystania, zagubienia karty bibliotecznej bądź likwidacji konta określa Regulamin Czytelni Ogólnej i Prasy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

4. Jednorazowo czytelnikowi udostępnia się nie więcej niż 4 sztuki zbiorów specjalnych.

5. Czytelnik korzystający ze zbiorów specjalnych zajmuje stanowisko odsłuchowe płyt lub stanowisko komputerowe, zgodnie z udostępnianym rodzajem nośnika.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę, określa § 2 Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

§ 3. UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU ZBIORÓW SPECJALNYCH

1. Zbiory specjalne Czytelni udostępniane są tylko na miejscu.

2. Zbiory specjalne udostępniane są czytelnikowi przez bibliotekarza, a bieżące zamówienia realizowane są nie później niż na pół godziny przed zamknięciem Biblioteki.

3. Czytelnik może zarezerwować zbiory, z których chwilowo korzysta ktoś inny.

4. W przypadku, gdy czytelnik zamierza korzystać z danych zbiorów przez okres dłuższy niż jeden dzień, bibliotekarz może na wniosek czytelnika je zarezerwować. Nie podlegają zarezerwowaniu zbiory, z których często korzystają czytelnicy.

5. Czas korzystania może trwać 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do sprzętu audio i komputerowego.

6. Po zakończeniu korzystania ze zbiorów, czytelnik zwraca materiały dyżurującemu bibliotekarzowi, który po sprawdzeniu ich, zwraca czytelnikowi pobraną kartę biblioteczną.

7. Zbiorów specjalnych nie wolno wynosić na zewnątrz Biblioteki.

8. Zbiorów Czytelni nie wypożycza się na zewnątrz Biblioteki.

9. W zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym Prawa Autorskiego, kopiowanie nagrań dźwiękowych przez czytelników jest zabronione.

 § 4. UDZIELANIE INFORMACJI

  1. Pracownicy udzielają informacji na temat posiadanych zbiorów, sposobu korzystania ze zbiorów, katalogów i innych materiałów bibliotecznych.

2. Bibliotekarze udzielają informacji rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych na podstawie posiadanych zbiorów bibliotecznych.

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW I SPRZĘTU

  1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów specjalnych będących własnością społeczną.

2. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurującemu pracownikowi.

3. Czytelnik pobierający zbiory od bibliotekarza przejmuje na siebie odpowiedzialność za ich zniszczenie lub uszkodzenie.

4. Za dwukrotne uszkodzenie lub zniszczenie płyty czytelnik może zostać pozbawiony prawa do dalszego korzystania ze zbiorów specjalnych w Bibliotece.

5. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów, czytelnik zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody poprzez zapłatę odszkodowania w wysokości określonej przez kierownika Biblioteki.

6. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu fonograficznego i komputerowego czytelnik zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody poprzez zapłatę odszkodowania w wysokości określonej przez Bibliotekę.

7. Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 § 6. PRZEPISY KOŃCOWE

  1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowani przepisy Regulaminu Czytelni Ogólnej i Prasy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

2. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.

3. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.