Regulamin korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i właściwymi rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i określa zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

§ 1. ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ (dalej Uczestników)

 1. Zapraszamy na wydarzenia osoby, które, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi wirusem COVID-19 oraz osoby, które nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, jak również osoby, które w dniu wydarzenia oraz w ciągu 14 dni poprzedzających nie zaobserwowały u siebie objawów wskazujących na infekcję wirusową, takich jak podwyższona temperatura, nowy, utrzymujący się kaszel lub nasilenie kaszlu przewlekłego, utrata węchu lub smaku, przeziębienie, wymioty lub biegunka. Przez uczestnika w niniejszym Regulaminie rozumie się członka publiczności, widowni, gościa wydarzenia oraz uczestnika innego typu imprez edukacyjno-kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

 2. W celu potwierdzenia powyższego, każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia COVID-19 przy wejściu na miejsce organizowanego wydarzenia. Wzór Oświadczenie COVID-19 – stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego Regulaminu.

 3. Rekomendowane jest wskazanie w Oświadczeniu COVID-19 danych kontaktowych (numeru telefonu bądź adresu email) uczestnika, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek ustalenia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

 4. Udział dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia w wybranych wydarzeniach możliwy jest za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 2).

 5. Dzieci uczestniczące w wydarzeniach mogą być przyprowadzane na wydarzenie i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej i spełniających pozostałe warunki do uczestnictwa w wydarzeniu.

 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku MBP lub na teren wydarzenia, zachowując zasady:

  6.1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  6.2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

  6.3. dystansu od pracowników Organizatora min. 1,5 m,

  6.4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki).

 7. Rodzic lub inny opiekun prawny, w przypadku otrzymania informacji od Organizatora o chorobie dziecka lub podopiecznego, złym samopoczuciu bądź innej przyczynie uniemożliwiającej dalszy udział dziecka lub podopiecznego w wydarzeniu jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka.

 8. Na terenie wydarzenia uczestnicy są zobowiązani do:

  1. zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki;

  2. zachowania, co najmniej 1,5 do 2 m odstępu od innych uczestników;

  3. dezynfekcji rąk przy wejściu na teren wydarzenia;

  4. przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.

 9. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu – www.biblioteka.zabrze.pl. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed wydarzeniem.

 10. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej (maseczka) i stosowanie ich przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych wymogów, a w przypadku dalszego uchylania zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia.

§ 2. UPRAWNIENIA PRZEDSTAWICIELI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JERZEGO FUSIECKIEGO W ZABRZU (dalej Organizatora)

 1. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej.

 2. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, itp.).

§ 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

 1. Dane osobowe, zawarte w oświadczeniu o którym mowa w § 1 ust. 2 i 4 powyżej, przetwarzane będą na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

 2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. ks. J. Londzina 3, dalej Biblioteka.

 3. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych; kontakt: daneosobowe.iod@biblioteka.zabrze.pl lub listownie na adres Biblioteki.

 4. Biblioteka będzie przetwarzać dane osobowe w celach związanych z organizacją wydarzenia, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa organizatorów i uczestników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres do 3 tygodni po zakończeniu wydarzenia.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 4 powyżej, dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich pozyskania na mocy przepisów prawa np. właściwemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

 6. Dane nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 7. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (powyższe prawa przysługują w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).

 8. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego celu.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie należy kierować się postanowieniami Regulaminu korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

2. Bieżące komunikaty adresowane do uczestników dostępne są na stronie Organizatora www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.

3. Zmiany w Regulaminie podawane są uczestnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach Organizatora. Po upływie 14 dni od podania do informacji o zmianach uważa się, że Uczestnik przyjął je do wiadomości.

Skip to content