Regulamin Wypożyczalni – Filia nr 12 „książki mówionej”

Regulamin Wypożyczalni – Filia nr 12 „książki mówionej”
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Prawo korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu (dalej jako Biblioteka) nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej obowiązującej w całej sieci bibliotecznej. Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest zapisanie się do Biblioteki.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  1. okazać aktualny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem, adresem i numerem ewidencyjnym (np. PESEL), jak np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, Karta Pobytu lub Karta Stałego Pobytu; w przypadku osoby nieposiadającej dokumentu potwierdzającego adresu zameldowania bądź stałego adresu zamieszkania na terytorium RP, osoba taka zobowiązana jest do przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią adresu do korespondencji na terytorium RP,
  2. na deklaracji czytelnika własnoręcznym czytelnym podpisem potwierdzić poprawność wprowadzonych danych oraz zobowiązać się do przestrzegania regulaminów obowiązujących w Bibliotece,
  3. w przypadku braku adnotacji dotyczącej adresu w okazanym dokumencie uprawniającym do zapisu, czytelnik składa pisemne oświadczenie o adresie zamieszkania i adresie do korespondencji,
  4. za osoby niewidzące lub niedowidzące deklarację czytelnika podpisuje osoba przez nią upoważniona i w jej obecności, która winna okazać aktualny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Upoważniona osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo bądź dokument urzędowy upoważniający do składania oświadczeń woli może dokonać samodzielnie zapisu do Biblioteki osoby niewidzącej lub niedowidzącej.
 4. Za czytelnika w wieku do lat 16 odpowiada i podpisuje deklarację czytelnika rodzic lub inny opiekun prawny lub wskazany przez niego pełnomocnik zgodnie z art. 15, art. 20 Kodeksu cywilnego. Druk pełnomocnictwa jest dostępny na stronie: druk pełnomocnictwa opiekuna
  1. dłużnik Biblioteki nie może być osobą, o której mowa w ust. 4 powyżej,
  2. nieuregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki za czytelnika do lat 16 uniemożliwia zapisanie i korzystanie ze zbiorów Biblioteki przez rodzica lub opiekuna prawnego tego czytelnika.
 5. Osoby, które nie są zapisane do Biblioteki, mogą dokonać samodzielnej elektronicznej (zdalnej) rejestracji przez Internet. W tym celu należy uzupełnić formularz dostępny w katalogu online. Zdalny zapis uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień, jednak wypożyczenie zbiorów Biblioteki możliwe jest dopiero po osobistej aktywacji konta w dowolnej filii bibliotecznej, zgodnym z § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, w tym osoby upoważnionej, wyszczególnionych w deklaracji czytelnika.
 7. Ze zbiorów wypożyczalni Biblioteki (książek i prasy) mogą korzystać wszystkie osoby posiadające kartę biblioteczną. Osoby nie legitymujące się kartą biblioteczną mogą korzystać ze zbiorów wypożyczalni Biblioteki (książek i prasy) wyłącznie na miejscu po uprzednim zgłoszeniu tego faktu bibliotekarzowi. Podstawą udostępniania książek na miejscu jest okazanie dokumentu ze zdjęciem i numerem ewidencyjnym, potwierdzającym tożsamość, oraz wypełnienie i podpisanie rewersu bibliotecznego.
 8. Za wydanie karty bibliotecznej pobiera się opłatę określoną w Cenniku Biblioteki. Pokwitowanie na kwotę wpłaconą za wydanie karty bibliotecznej wydaje się czytelnikowi na jego uprzednią prośbę.
 9. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie, za wyjątkiem upoważnionej. Właściciel karty i osoba przez niego upoważniona ponoszą odpowiedzialność za każde jej użycie.
 10. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej przed zniszczeniem i utratą. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece w celu zablokowania konta i wypełnić pisemne oświadczenie o jej utracie i uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki. Druk oświadczenia jest dostępny w każdej placówce sieci bibliotecznej oraz na stronie www.biblioteka.zabrze.pl
 11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela lub osobę upoważnioną.
 12. Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej pobiera się opłatę określoną w Cenniku Biblioteki.
 13. Na terenie Biblioteki nie mogą przebywać ani korzystać ze zbiorów Biblioteki osoby:
  1. zachowujące się agresywnie lub w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu pracowników Biblioteki, innych czytelników lub zbiorów,
  2. nietrzeźwe lub będące pod wpływem innych środków odurzających,
  3. które swoim zachowaniem bądź z powodu higieny osobistej, uniemożliwiają swobodne korzystanie ze zbiorów Biblioteki przez innych czytelników bądź normalne funkcjonowanie Biblioteki,
  4. nie stosujące się do wewnętrznych regulacji obowiązujących na terenie Biblioteki bądź też naruszające porządek publiczny.

14. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na wniosek czytelnika, po uprzednim zwrocie karty bibliotecznej oraz wyłącznie po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki. Konto czytelnika zostanie zlikwidowane, dane osobowe czytelnika usunięte z bazy danych czytelników Biblioteki, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone, w momencie wypełnienia lub wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień przysługujących Bibliotece. Likwidacja konta jest operacją nieodwracalną; ponowne skorzystanie z usług Biblioteki wymagać będzie nowego zapisu. Druk wniosku jest dostępny w każdej placówce sieci bibliotecznej. Dane osobowe, które nie są niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień Jej przysługujących, zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu wniosku od czytelnika o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.

15. Konto czytelnika, na którym nie zarejestrowano żadnej operacji przez okres dłuższy niż 6 lat, zostanie zlikwidowane, jego dane osobowe usunięte z bazy danych czytelników Biblioteki, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

16. W przypadku śmierci czytelnika – na podstawie urzędowo potwierdzonego zgonu – jego konto zostanie zlikwidowane, dane osobowe usunięte z bazy danych, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone, w momencie wypełnienia lub wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień przysługujących Bibliotece. Dane osobowe, które nie są niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień Jej przysługujących, zostaną usunięte niezwłocznie. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

 

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę, określa § 2 Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczeń dokonuje się wyłącznie za pomocą karty bibliotecznej.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek „książki mówionej”, a w obrębie sieci Biblioteki nie więcej niż 20 książek, na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie . Osobom, które podpisały stosowne oświadczenie dot. przetwarzania danych szczególnych kategorii danych osobowych (zał. nr 1), okres wypożyczenia wydłuża się do 6 tygodni.
 3. Czytelnik Biblioteki ma prawo do 3 prolongat. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie lub poprzez katalog online.
 4. Prośba o prolongatę winna być zgłaszana najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zwrotu ,,książek mówionych”.
 5. Nie można prolongować ,,książek mówionych” zarezerwowanych lub przetrzymanych.
 6. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 ust. 2 termin zwrotu ,,książek mówionych”, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 7. Czytelnik Biblioteki ma prawo do rezerwacji ,,książek mówionych” (aktualnie wypożyczonych przez innych czytelników) oraz zamawiania ,,książek mówionych (aktualnie dostępnych w innych wypożyczalniach). Takie samo prawo przysługuje osobie z zapisem zdalnym. W przypadku, gdy tę samą pozycję wybiera jednocześnie inny czytelnik filii, pierwszeństwo ma zamawiający.
 8. Do czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującej na niego ,,książce mówionej” na adres e-mail podany Bibliotece W innym przypadku rezerwujący zobowiązany jest do dowiadywania się we własnym zakresie czy ,,książka mówiona” jest już dostępna.
 9. Warunki realizacji:
  1. rezerwacji – 3 dni od momentu zwrotu ,,książek mówionych”,
  2. zamówienia – 3 dni od momentu jego złożenia.
 10. Biblioteka nie ma obowiązku informowania czytelnika o upływającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i kończącym się terminie odbioru rezerwacji/zamówienia.
 11. Czytelnik może wypożyczyć materiały biblioteczne po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki.
 12. Potwierdzenie wypożyczenia ze zbiorów dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia stanowi druk potwierdzenia odbioru dokumentu.
 13. Bibliotekarze na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów online, wydawnictw informacyjnych, itp.
 14. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas placówki biblioteczne lub ograniczyć zakres ich pracy, z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 15. W przypadku długotrwałego zamknięcia (trwającego powyżej 3 miesięcy kalendarzowych) lub likwidacji placówki zwrot materiałów bibliotecznych możliwy będzie w placówce lub placówkach wskazanych przez Bibliotekę w specjalnym komunikacie, podanym do wiadomości zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 4. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek dla celów naukowych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego zgodnie z Regulaminem wypożyczeń międzybibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE „KSIĄŻEK MÓWIONYCH”

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania „książek mówionych” będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan „książki mówionej” przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Przy zwrocie „książek mówionych” należy przekazywać spostrzeżenia o wszelkich uszkodzeniach wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 3. Kopiowanie „książek mówionych” jest zabronione.
 4. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia „książki mówionej” odpowiada czytelnik. Naprawienie szkody spowodowanej zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem „książki mówionej” może mieć formę:
  1. odkupienia identycznego dzieła,
  2. zakupienia wydawnictwa wskazanego przez bibliotekarza,
  3. przyjęcia przez Bibliotekę „książek mówionych” zaproponowanych przez czytelnika po sprawdzeniu przydatności w zbiorach,
  4. pokrycia w razie potrzeby kosztów całości „książki mówionej” w przypadku, gdy została uszkodzona lub zagubiona jej część; pozostała część stanowi nadal własność Biblioteki,
  5. wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości określonej przez kierownika wypożyczalni.
 5. Ekwiwalent pieniężny jest przyjmowany tylko w przypadku, gdy wyegzekwowanie innych form naprawienia szkody jest niemożliwe bądź znacząco utrudnione.
 6. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia „książki mówionej” Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6. PRZETRZYMYWANIE „KSIĄŻEK MÓWIONYCH”

 1. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej „książki mówionej” ponad termin określony w § 3 ust. 2 Biblioteka pobiera opłaty określone w Cenniku Biblioteki.
 2. Czytelnik, który nie dotrzymał terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów, określonego w § 3 ust. 2, otrzymuje od Biblioteki upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych, zgodnie z Cennikiem Biblioteki.
 3. Czytelnik ma prawo uregulować karę pieniężną, wynikającą z przetrzymania zbiorów bibliotecznych w każdej placówce sieci Biblioteki, natomiast same zbiory biblioteczne powinien zwrócić w placówce, w której zostały wypożyczone. Wyjątkiem jest sytuacja, o której mowa w § 3 ust. 15.
 4. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka nie nalicza opłat za ich przetrzymywanie za okres trwania przyczyny uniemożliwiającej ich zwrot.
 5. Jeżeli czytelnik nie dokona zwrotu „książek mówionych” lub nie uiści opłat, traci prawo do wypożyczenia zbiorów Biblioteki aż do momentu spłaty całego zadłużenia i/lub zwrotu książek, a Biblioteka ma prawo dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa (m.in. zgodnie z art.714-719 Kodeksu cywilnego).

§ 6a. ZASADY UMARZANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ ORAZ KAR I KOSZTÓW UPOMNIENIA

Kwestie związane z umarzaniem zobowiązań finansowych przypadających Bibliotece określa § 6a Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

 

§ 7. SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą składać w Sekretariacie Biblioteki osobiście, telefonicznie/faksem, za pośrednictwem poczty, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.
 2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie nagannych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 2. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.
 3. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania  informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.