ZMIANY W REGULAMINIE CZYTELNI OGÓLNEJ I PRASY ORAZ WYPOŻYCZALNI FILII NR 12

  1. Do Regulaminu Czytelni Ogólnej i Prasy oraz Wypożyczalni Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu w §6. dopisuje się ust. 3 o treści: „Jeżeli czytelnik nie zwróci wypożyczonych zbiorów i nie rozliczy się z Biblioteką w terminie 3 tygodni licząc od daty określonej zgodnie z niniejszym Regulaminem, jego konto zostaje automatycznie zablokowane we wszystkich agendach Biblioteki do czasu uregulowania zobowiązań oraz zwrotu wypożyczonych zbiorów”.
  2. W §6. dotychczasowy ust. 3-5 otrzymuje kolejną numerację jako ust. 4-6.
  3. Pozostała treść Regulaminu Czytelni Ogólnej i Prasy oraz Wypożyczalni Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu pozostaje bez zmian.