Za drutami – w Mikulczycach

W konferencji wzięli udział badacze zajmujący się tą tematyką: dr Sebastian Rosenbaum (OBBH IPN Katowice), Zbigniew Gołasz (OBEN IPN Katowice), Damian Halmer, Marek Michalski oraz Marek Dmitriew (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu). Jej celem było przedstawienie najnowszego stanu badań na ten temat. Poruszone zostały kwestie związane z funkcjonowaniem na terenie Zabrza obozów jenieckich podczas obu wojen światowych, obozów dla pracowników przymusowych z czasów II wojny światowej, filii KL „Auschwitz”, obozów jenieckich funkcjonujących po zakończeniu wojny przy kopalniach Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, obozów wysiedleńczych dla Niemców, które funkcjonowały na terenie miasta w latach 1945-1946 , a także ośrodka odosobnienia dla internowanych w stanie wojennym w Zabrzu-Zaborzu. Uczestnicy zapoznali się z kwestiami dotyczącymi infrastruktury obozowej, kategorii i liczebności wiezionych oraz internowanych, warunków życia, przepisów dotyczących ich zatrudniania. Przedstawione też zostały przyczyny produktywizacji jeńców wojennych oraz przedsiębiorstwa, które ich zatrudniały. Konferencja miała charakter otwarty, a wśród jej uczestników główną grupę stanowiła młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych i Centrum Edukacji.